Ειδικότερα η προκηρυξη του ΑΣΕΠ 1Ε/2018 προβλέπει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών(3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται, για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ.

Αποστολή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) αποτελεί ο διαρκής εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, κεντρικής και περιφερειακής, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης της α΄ και β΄ βαθμίδας, με την άσκηση στρατηγικών δράσεων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της, μελέτης των δομών και των διαδικασιών της, καθώς και της υποστήριξης μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων των μέσων και μεθόδων της λειτουργίας της.

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΕΕΠ Διοίκηση Οργανώσεων και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση σε θέματα Εκπαίδευσης (κωδ. 10001), Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Διεθνείς Συνεργασίες στο χώρο της εκπαίδευσης (κωδ. 10002) και Νομικού με εξειδίκευση στο Διοικητικό ή Συνταγματικό ή Ευρωπαϊκό Δίκαιο (κωδ. 10003) πρόκειται να απασχοληθούν: Στο σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων για στελέχη της δημόσιας διοίκησης, στην εκπόνηση ειδικών μελετών και ερευνών και στις επιστημονικές δραστηριότητες που κατά καιρούς αναλαμβάνει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (επιστημονική ευθύνη συνεδρίων, συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς, κ.λπ.). Στην ανίχνευση και καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης.

 Ειδικότερα:

1. Διοίκηση Οργανώσεων και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (με έμφαση σε θέματα Εκπαίδευσης)

Η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ως μοχλός της διοίκησης των οργανώσεων αποτελεί ένα από τα κύρια αντικείμενα διδασκαλίας στο πλαίσιο της Εισαγωγικής εκπαίδευσης που παρέχει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών που εξασφαλίζει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και η αποκεντρωμένη δομή του το ΠΙΝΕΠΘ.

2. Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Διεθνείς Συνεργασίες στο χώρο της εκπαίδευσης

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, στηρίζει τις παρεμβάσεις του στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και έχει ανάγκη από επιστημονικό προσωπικό που θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στις σχετικές δραστηριότητες. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. οφείλει να διοργανώνει και να υλοποιεί επιμορφωτικές δράσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και έχουν ως αντικείμενο την σύμπραξη των ελληνικών εκπαιδευτικών μονάδων στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

3. Νομικού με εξειδίκευση στο Διοικητικό ή Συνταγματικό ή Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Οι ανάγκες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση μαθημάτων-σεμιναρίων με αντικείμενο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την δράση της δημόσιας διοίκησης και διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών της. Η επιμόρφωση σε θέματα νομιμότητας και διαφάνειας, τήρησης των διοικητικών διαδικασιών, συμμόρφωσης της διοίκησης σε δεσμεύσεις που προκύπτουν από το Ενωσιακό Δίκαιο, αλλά και υποστήριξης των διαρκώς διευρυνόμενων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, απαιτεί εξειδίκευση είτε σε ένα από τους δυο σπουδαιότερους κλάδους του Δημόσιου Δικαίου (Συνταγματικό Δίκαιο και Διοικητικό Δίκαιο) είτε στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε. Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 5η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στην ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 1Ε/2018 Κατηγορία: Ε.Ε.Π. Τ.Θ. 14 308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10

δείτε όλη την προκήρυξη εδώ

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr