Η Οργανωσιακή Κουλτούρα περιλαμβάνει ένα σύστημα κοινών αξιών, πεποιθήσεων, παραδοχών και τυπικών ή άτυπων κανόνων, το οποίο συνδέει τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση ή εταιρεία προσδιορίζοντας τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, την επαγγελματική τους δράση και τους λόγους που οδηγούν σε αυτήν. Κάθε επιχείρηση ή εταιρία υιοθετεί ή αναπτύσσει μια κουλτούρα που ευθυγραμμίζεται με τους στρατηγικούς στόχους για την ανάπτυξη και την ευημερίας της.

Η Οργανωσιακή Κουλτούρα συσχετίζεται θετικά με την επαγγελματική ικανοποίηση και συνδέεται άμεσα με την απόδοση των υπαλλήλων, επομένως επηρεάζει την κινητοποίησή τους. Η εκάστοτε επιχείρηση καλείται να βρει αποτελεσματικούς τρόπους κινητοποίησης των εργαζομένων, ώστε να τους βοηθήσει να είναι πιο παραγωγικοί με στόχο να υπάρχουν οφέλη και για τις δύο πλευρές. Οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι δουλεύουν καθορίζει και το πόσο καλά εργάζονται. Οι κύριοι λόγοι είναι έξι και διακρίνονται σε άμεσα και έμμεσα κίνητρα.

Οι άμεσοι κινητοποιητές έχουν θετικά στοιχεία για τον κάθε υπάλληλο:

Απόλαυση: αναφέρεται στην κινητοποίηση των υπαλλήλων από την ίδια την εργασία και το περιεχόμενό της. Οι   άνθρωποι πηγαίνουν στη δουλειά ευχάριστα και κινητοποιούνται από το είδος της εργασίας που κάνουν.
Σκοπός: ο άμεσος αυτός λόγος αναφέρεται στην επίτευξη ενός στόχου. Μέσα από την εργασία ο κάθε εργαζόμενος προσπαθεί να επιτύχει μικρούς και μεγάλους στόχους. Η κινητοποίηση επιτυγχάνεται όταν το άμεσο αποτέλεσμα ενός έργου καθορίζει τελικά και την ταυτότητα των υπαλλήλων.
Δυνατότητες: αναφέρεται στο κίνητρο που έχει ο εργαζόμενος αναφορικά με τους στόχους που έχει θέσει για το μέλλον του στην εργασία του. Περιγράφει την περίπτωση όπου το άμεσο αποτέλεσμα της δουλειάς ευνοεί την ταυτότητα του υπαλλήλου και προωθεί τους στόχους που θέτει για κάτι ανώτερο.

Οι υπόλοιποι τρείς κινητοποιητές είναι οι έμμεσοι ή αρνητικοί:

Συναισθηματική πίεση: αναφέρεται στην περίπτωση που εξωτερικοί παράγοντες ασκούν πιέσεις στον εργαζόμενο για την εργασία. Σχετίζεται με παράγοντες όπως η επιθυμία του να μην απογοητεύσει κάποιον, η ντροπή κ.α. και αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι από την εργασία καθαυτή.
Οικονομική πίεση: αναφέρεται στην περίπτωση όπου κάποιος εργάζεται για κάποιο οικονομικό όφελος ή για να αποφύγει κάποια τιμωρία. Αυτός ο παράγοντας αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους υπαλλήλους και δεν συνδέεται με την επαγγελματική τους ταυτότητα.
Αδράνεια: ο τελευταίος παράγοντας αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου κάποιος δουλεύει χωρίς να ξέρει τον πραγματικό λόγο. Συνεχίζει να το κάνει απλά γιατί το έκανε και την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να υπάρχει σύνδεση με την ίδια την εργασία ή την επαγγελματική του ταυτότητα.

Η Οργανωσιακή Κουλτούρα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των άμεσων θετικών κινητοποιητών και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσει σημαντικά τους έμμεσους ή αρνητικούς κινητοποιητές. Στην ουσία η ανάπτυξη κουλτούρας σε έναν οργανισμό, ανάλογα με τον τύπο της, μπορεί να ενισχύσει το κίνητρο των υπαλλήλων για εργασία και να παρεμποδίσει τη χαμηλή επίδοση και επαγγελματική δυσαρέσκεια, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην πορεία ανάπτυξης της επιχείρησης, την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

Οι διαδικασίες που επηρεάζουν την Οργανωσιακή Κουλτούρα ενός οργανισμού είναι ένα σύνολο στοιχείων που επιδρούν και στο συνολικό κίνητρο των υπαλλήλων, ενώ αντανακλούν την εσωτερική συνοχή/ πληρότητα και εξωτερική λειτουργία/ προσαρμοστικότητα της επιχείρησης. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό της θέσης που προορίζεται για τον κάθε υπάλληλο και την αποστολή/όραμα που έχει ο κάθε οργανισμός ή εταιρία. Η επαγγελματική ανέλιξη στην εργασία αποτελεί μία ακόμη απαραίτητη διαδικασία και δίνει κίνητρο στους υπαλλήλους για να συνεχίσουν να είναι παραγωγικοί και να εργάζονται με σκοπό τόσο τη δική τους ευημερία όσο και την ευημερία της εταιρίας τους.