Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, χρονικής διάρκειας έως δύο ( 2) μηνών, συνολικού αριθμού εκατό ( 100 ) ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2018 που θα διεξαχθεί από 25/6/2018 έως και 27/7/2018 , σε Δημόσια Σχολεία της Κηφισιάς.

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ/ΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 28
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 7
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 4
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 4
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 2

ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 10

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ /ΣΤΡΙΕΣ 7

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 7

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 7

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ 7

ΔΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ 7

ΔΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΡΑΤΕ Ή ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 3

ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΧΟΡΟΥ 4

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 3

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
4. Βιογραφικό Σημείωμα.
5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης , ότι δεν έχουν το κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα και ότι δεν έχουν το κώλυμα απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007.
ϊα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων , όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στους χώρους ανακοινώσεων του Δημαρχείου Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης) , στην Κοινωνική Μέριμνα (Διονύσου 73 & Γορτυνίας) , συντασσόμενων κατ
άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικών ανάρτησης, καθώς και στο πρόγραμμα
Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς ( Διονύσου 73 & Γορτυνίας), προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης, εντός προθεσμίας 10 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου και στο Διαύγεια. ( από 4/5/2018 έως & 13/5/2018 και ώρες 10:00έως 14:00)

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr