Επιλέγοντας μετοχές εστιάζουμε σε «επενδύσεις αξίας»

Επενδύοντας με επιτυχία σε ποιοτικές μετοχές

Επιλέγοντας μετοχές εστιάζουμε σε «επενδύσεις αξίας». Η βασική ιδέα αυτής της επενδυτικής στρατηγικής είναι απλή: οι εταιρείες έχουν μια εγγενή (πραγματική) αξία η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια χρησιμοποιώντας μια σειρά εταιρικών δεδομένων. Ωστόσο, λόγω των υπεραντιδράσεων του κοινού που επαναλαμβάνονται σε κυκλική βάση, η χρηματιστηριακή αξία μιας εταιρείας μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από την εγγενή της αξία. Παρ’ όλα αυτά, μακροπρόθεσμα, η χρηματιστηριακή και η εγγενής αξία πάντα συγκλίνουν. Οι παραδοσιακοί προσεκτικοί επενδυτές το αξιοποιούν αυτό το δεδομένο και πραγματοποιούν στοχευμένες επενδύσεις σε υποτιμημένες μετοχές με δυνατότητα «catch-up». Εκτός από την ευνοϊκή υποτίμησή τους, οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν κάποια χαρακτηριστικά που παρέχουν επενδυτική  ασφάλεια.

Ένας βασικός παράγοντας για την επιτυχία μιας εταιρείας είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ομοειδών επιχειρήσεων. Οι εταιρείες που καταφέρνουν να διατηρήσουν αυτό το πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα επιτυγχάνουν άνω του μέσου όρου αποδόσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται εταιρείες με μακροπρόθεσμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άδειες,όπως π.χ. βιοφαρμακευτικές εταιρείες που είναι επιστημονικά και οικονομικά κυρίαρχες στον τομέα της έρευνας των φαρμάκων. Οι εταιρείες των οποίων οι πελάτες εκτίθενται σε υψηλό κόστος συναλλαγών εμπίπτουν επίσης σε αυτήν την κατηγορία. Ένα τρίτο παράδειγμα είναι αυτό που είναι γνωστό ως αποτέλεσμα δικτύου (“network effect”), με καλύτερο παράδειγμα τη Microsoft. Παρ’ όλο που υπάρχουν πολλοί πάροχοι που προσφέρουν δωρεάν προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων και κειμένου, η πλήρης συμβατότητα με άλλους χρήστες εξασφαλίζεται μόνο από τα προϊόντα λογισμικού της Microsoft, αλλά με συγκεκριμένο κόστος.

Ένας επιπλέον παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση των αποδόσεων είναι η επαύξηση του κύκλου εργασιών. Στους στάσιμους ή συρρικνούμενους κλάδους, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με δαπανηρή απόκτηση μεριδίου αγοράς. Για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους ανάπτυξης, υπάρχουν σχεδόν πάντα «αυτόματα» αντίστοιχες αυξήσεις. Βλέπουμε μεγάλες δυνατότητες, για παράδειγμα, στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών. Σε πολλές χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού θα προσεγγίσουν στο εγγύς μέλλον τη μεσαία τάξη. Αυτοί οι άνθρωποι θα θελήσουν να αποκτήσουν ένα μερίδιο της παγκόσμιας κατανάλωσης. Αντίθετα, στις ανεπτυγμένες χώρες, ο τομέας της υγείας και της περίθαλψης θα γίνεται ολοένα και σημαντικότερος.

Μία άλλη ουσιώδης παράμετρος «αξίας» μιας μετοχής -που συνήθως αναφέρεται στο διαδίκτυο- είναι η τεχνολογική πρόοδος της αντίστοιχης εταιρείας. Οι εταιρείες που βρίσκονται σε καλή θέση σε αυτόν τον κλάδο θα επωφεληθούν πολύ περισσότερο χάρη στον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό χρηστών.

Οι εταιρείες που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες χαρακτηρίζονται κατά κανόνα από σταθερές ταμειακές ροές και από αδιάλειπτες καταβολές μερισμάτων, με δυναμική παράλληλη ανάπτυξη. Αυτά διασφαλίζουν μια διαρκώς αυξανόμενη ταμειακή ροή για τον επενδυτή, γεγονός που σηματοδοτεί έναν βαθμό ασφάλειας έναντι ενδεχόμενης πτώσης της τιμής των μετοχών.

Έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί ότι οι ιδιώτες επενδυτές ενεργούν με προβλέψιμο και αναπαραγώγιμο τρόπο όσον αφορά τις μετοχικές επενδύσεις τους και τείνουν να επενδύουν ακριβώς σε μετοχές που ανατιμώνται επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, εάν υπάρχουν αποτυχίες ή παρατεταμένες περίοδοι ύφεσης, το ενδιαφέρον τους εξανεμίζεται γρήγορα. Οι ειδικοί λειτουργούν στις κεφαλαιαγορές με βάση εμπεριστατωμένες αναλύσεις της αγοράς, των επιχειρηματικών κλάδων και των εταιρειών, χρησιμοποιώντας τεχνικούς δείκτες για να καθορίσουν τους κατάλληλους χρόνους για να επενδύσουν ή να αποσυρθούν. Οι συναισθηματικοί παράγοντες δεν πρέπει να επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις, ειδικά εάν θέλουμε να επενδύσουμε με επιτυχία σε ποιοτικές μετοχές.

Επιχειρηματικότητα