Με την πανδημία ο κόσμος εισήλθε σε περίοδο αβεβαιότητας. Ο ιός επηρέασε τη ζωή πολλών ανθρώπων. O κόσμος μένει στο σπίτι, θέσεις εργασίας έχουν χαθεί, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει μειωθεί, επιχειρήσεις έκλεισαν και κεφάλαια τοποθετήθηκαν σε ασφαλή καταφύγια. Οι κυβερνήσεις θέσπισαν πακέτα οικονομικής βοήθειας. Ως αποτέλεσμα, στις αγορές προέκυψε ένα διαφορετικό επενδυτικό περιβάλλον. Η αλλαγή της οικονομικήςπραγματικότητας επιβάλλει στους επενδυτές να αναπροσαρμόσουν την στρατηγική τους και να εστιάσουν σε θεμελιώδεις παραμέτρους πριν επενδύσουν.

Οι αλλαγές προκύπτουν από τις κατ’ οίκον παραγγελίες και από την τηλε-εργασία των ιδιωτών και των επιχειρήσεων. Οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται στο χρηματιστήριο, το οποίο έχει εισέλθει σε περίοδο ύφεσης. Πολλές εταιρείες ανακοινώνουν μείωση εσόδων, περικοπές δαπανών, απολύσεις και έκτακτη χρηματοδότηση.

Δυστυχώς, κάποιες νεοφυείς επιχειρήσεις θα κλείσουν. Τα έσοδα θα μειωθούν γρηγορότερα από τα έξοδα, κάτι που θα προκαλέσει εξάντληση μετρητών. Εάν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης, αυτές οι εταιρείες θα χρεοκοπήσουν.

Παρά τη δυσμενή συγκυρία, εξακολουθούν να υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες. Στις υφέσεις η επισφάλεια των επενδύσεων αυξάνεται. Σύμφωνα με την αρχή της αντιστάθμισης κινδύνου-απόδοσης, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα, το ίδιο συμβαίνει και με τη δυνητική απόδοση της επένδυσης. Με άλλα λόγια, οι επενδυτές που αποδέχονται τον υψηλότερο κίνδυνο ενδέχεται να ανταμειφθούν με καλύτερες αποδόσεις. Πριν την επένδυση είναι απαραίτητη η κατανόηση της θεμελιώδους ευρωστίας μιας εταιρείας.

Οι βασικές επιχειρηματικές παράμετροι καθορίζουν την επιβίωση μιας εταιρείας. Στηνοικονομική ανάλυση αποτιμάται η εγγενής αξία μιας εταιρείας βάσει των λογιστικών της δεδομένων, της οικονομικής συγκυρίας και της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Πρέπει να αναλυθεί η συνολική αγορά στην οποία απευθύνεται η εταιρεία (“Total addressable market”  – TAM), η αύξηση των εσόδων, τα λειτουργικά περιθώρια (“margins”), o ισολογισμός και η ωριμότητα της διοίκησης. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να αναθεωρούνται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα όσον αφορά το αποτέλεσμα του COVID-19.

Στην «ΤΑΜ» αποτυπώνονται τα μέγιστα έσοδα που θα μπορούσε να επιτύχει μια εταιρεία εάν καταλάμβανε ολόκληρη την αγορά, κάτι πρακτικά ανέφικτο λόγω ανταγωνισμού και διαρθρωτικών ορίων. Στις υφέσεις, η TAM ​​επηρεάζεται από τη ζήτηση και την καταναλωτική εμπιστοσύνη και αναπόφευκτα υποχωρεί. Για παράδειγμα, το COVID-19 έχει επηρεάσει σοβαρά την εστίαση. Η αποτίμηση επιχειρήσεων με βραδεία ή αρνητική ανάπτυξη θα επηρεαστεί. Από την άλλη πλευρά, για ορισμένες εταιρείες, αυτές οι μετρήσεις θα βελτιωθούν καθώς το νέο περιβάλλον δημιουργεί ευκαιρίες. Για παράδειγμα, ενισχύονται εντυπωσιακά οι παραδόσεις κατ’ οίκον, τα εργαλεία στο χώρο εργασίας που βοηθούν τους ανθρώπους να επιβιώσουν στο σπίτι, οι ψηφιακές υπηρεσίες “cloud” και οι τομείς της ιατρικής που βρίσκουν θεραπείες για τον κορωνοϊό.

Σε ύφεση, οι επενδυτές θα πρέπει να εκτιμήσουν την οικονομική κατάσταση της νεοφυούς επιχείρησης, αναλύοντας τα λειτουργικά περιθώρια (θετικά ή αρνητικά) και τους ισολογισμούς (μετρητά και χρέος). Στα λειτουργικά περιθώρια αποτυπώνονται τα κέρδη (ή οι ζημίες) ανά €πωλήσεων. Η πλειονότητα των νεοφυών επιχειρήσεων την τελευταία δεκαετία λειτουργούσε με απώλειες, επιδοτώντας το κόστος για να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη. Θα απαιτηθεί προσαρμογή στο νέο οικονομικό περιβάλλον, καθώς το κόστος επιδότησης ενδέχεται να μην είναι βιώσιμο. Άρα, οι νεοφυείς εταιρείες που είχαν θετικά λειτουργικά περιθώρια προ COVID-19 ή πέτυχαν γρήγορα κερδοφορία είναι πιθανότερο να επιβιώσουν. 

Οι δανειακές υποχρεώσεις μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά τις προοπτικές μιας νεοφυούς επιχείρησης, καθώς, εν μέσω ύφεσης, θα απαιτηθεί να καταβάλουν τόκους που θα μειώσουν τις ταμειακές ροές που είναι αναγκαίες για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη και να καλύψουν τα έξοδα. Εάν δεν προκύψουν κέρδη ή εξαντληθούν τα μετρητά, υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας, μόλις προκύψει δυσχέρεια κάλυψης τόκων. Έτσι, οι χρεωμένες νεοφυείς εταιρείες είναι εγγενώς πιο επικίνδυνες για τους επενδυτές.

Το COVID-19 μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο σε νεοφυείς επιχειρήσεις με μη έμπειρες διοικήσεις. Οι εταιρείες αυτές είναι εγγενώς πιο επιρρεπείς σε αποτυχία, γιατί αρχικά επενδύουν στην ενίσχυση του προϊόντος τους και επικεντρώνονται στην ανάπτυξη, με ελάχιστα έσοδα. Επιπλέον, οι άπειρες διοικήσεις αδυνατούν να χειρισθούν την ύφεση. Σε ανθηρές αγορές, οι νεοφυείς επιχειρήσεις βρίσκουν άνετα μετρητά για να πειραματίζονται με νέα προϊόντα. Εάν ένα προϊόν έχει αρνητικές αποδόσεις, η διοίκηση μειώνει τα κεφάλαια. Επιπλέον, οι διευθυντές πρέπει να αποφασίσουν πότε και τι κεφάλαια θα συγκεντρώσουν, πώς να δομήσουν τον ισολογισμό και πότε θα απολύσουν. Έτσι, η δυναμική της διοίκησης πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη πριν επενδύσουμε.

Το COVID-19 δημιούργησε νέες οικονομικές πραγματικότητες για κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οι εταιρείες πρέπει να προσαρμοστούν. Για μερικές, θα δημιουργηθούν ευκαιρίες. Δυστυχώς, για άλλες, ο κορωνοϊός θα αποδειχθεί μοιραίος