Το εταιρικό ομόλογο είναι ένας τύπος «εξασφάλισης χρέους» που εκδίδεται από μια εταιρεία και πωλείται σε επενδυτές.

Γιατί τα εταιρικά ομόλογα παρέχουν σταθερό εισόδημα;

Το εταιρικό ομόλογο είναι ένας τύπος «εξασφάλισης χρέους» που εκδίδεται από μια εταιρεία και πωλείται σε επενδυτές. Η εταιρεία παίρνει το κεφάλαιο που χρειάζεται και σε αντάλλαγμα ο επενδυτής πληρώνεται έναν προκαθορισμένο αριθμό τόκων, είτε με σταθερό είτε με μεταβλητό επιτόκιο. Όταν το ομόλογο λήξει ή «ωριμάσει», οι πληρωμές παύουν και επιστρέφεται το ποσό της αρχικής επένδυσης. Ένα κρατικό ομόλογο είναι μια εγγύηση χρέους που εκδίδεται από μια κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση των κρατικών δαπανών και υποχρεώσεων.

Η υποστήριξη του εταιρικού ομολόγου αντανακλά στην ικανότητα μιας εταιρείας να αποπληρώσει, ικανότητα που εξαρτάται από τις προοπτικές της για μελλοντικά έσοδα και κερδοφορία. Πριν εκδοθούν σε επενδυτές, τα ομόλογα ελέγχονται για την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη από οργανισμούς αξιολόγησης.

Ένας επενδυτής που αγοράζει ένα εταιρικό ομόλογο ουσιαστικά δανείζει χρήματα στην εταιρεία. Ένας επενδυτής που αγοράζει μετοχές αγοράζει μερίδιο ιδιοκτησίας της εταιρείας. Μια άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι ακόμη και μια χρεοκοπημένη εταιρεία πρέπει πρώτα να πληρώσει τους ομολογιούχους και τους άλλους πιστωτές της. Οι κάτοχοι μετοχών θα αποζημιωθούν για τις απώλειές τους μόνο μετά την εξόφληση των αρχικών χρεών.

Τα εταιρικά ομόλογα παρέχουν την ευκαιρία στους επενδυτές να έχουν ένα σταθερό εισόδημα. Τα έσοδα από τόκους των εταιρικών ομολόγων καταβάλλονται βάσει ενός σταθερού τριμηνιαίου, εξαμηνιαίου ή ετήσιου προγράμματος. Τα ομόλογα μηδενικού κουπονιού αποτελούν εξαίρεση σε αυτό: δεν πληρώνουν τόκους αλλά διατίθενται με μεγάλη έκπτωση και εξαργυρώνονται στην πλήρη ονομαστική τους αξία όταν φτάσουν στη λήξη. Τα ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου είναι μια άλλη εξαίρεση: πρόκειται για ομόλογα με μεταβλητά επιτόκια που συνδέονται με ένα σημείο αναφοράς, π.χ. το διατραπεζικό επιτόκιο του Λονδίνου (“LIBOR”) ή το επιτόκιο λογαριασμού του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Τα ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου τείνουν να έχουν χαμηλότερο επιτόκιο από τα αντίστοιχα σταθερού επιτοκίου με συγκρίσιμες λήξεις, αλλά συνήθως επίσης εμφανίζουν μικρότερες διακυμάνσεις τιμών.

Οι άνθρωποι χρειάζονται ασφάλεια και προβλεψιμότητα. Για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι εξαρτώνται συχνά από αξιόπιστες αποδόσεις ομολόγων. Εάν το χαρτοφυλάκιό σας αποτελείται μόνο από μετοχές, θα ήταν απογοητευτικό να πρέπει να υπομείνετε μια υφεσιακή αγορά για π.χ. δύο χρόνια μόλις συνταξιοδοτηθήκατε. Με την κατοχή εταιρικών ομολόγων, οι συνταξιούχοι μπορούν να προβλέψουν πιο αξιόπιστα πόσα έσοδα θα έχουν σε μεγάλη ηλικία. Ένας επενδυτής που δεν πλησιάζει στη συνταξιοδότηση, από την άλλη πλευρά, έχει αρκετό χρόνο για να αντισταθμίσει τις ζημίες από περιόδους ύφεσης.

Σε σύγκριση με άλλες, ασφαλέστερες μορφές επενδύσεων, όπως ταμιευτηριακοί τραπεζικοί λογαριασμοί, τα εταιρικά ομόλογα προσφέρουν πολύ υψηλότερο επιτόκιο. Έτσι, αντί να συσσωρεύονται χρήματα στην τράπεζα, οι αποταμιευτές μπορούν να επενδύσουν σε ομόλογα απολαμβάνοντας ένα σαφώς πιο ελκυστικό επιτόκιο.

Εάν η απόδοση του παρελθόντος λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, οι μετοχές -κατά κανόνα-  ξεπερνούν μακροπρόθεσμα τα εταιρικά ομόλογα. Ωστόσο, τα εταιρικά ομόλογα αποδίδουν καλύτερα από τις μετοχές σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Δεν είναι ασυνήθιστο οι μετοχές να χάνουν το 10% ή περισσότερο της αξίας τους σε ένα έτος, οπότε αν τα ομόλογα αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου σας, μπορούν σίγουρα να βοηθήσουν στην εξομάλυνση των κλυδωνισμών σε παρατεταμένες περιόδους ύφεσης.

Επιχειρηματικότητα