Μια ισχυρή και αποτελεσματική ηγεσία ενισχύει την ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζομένων, ενισχύοντας την ευημερία της επιχείρησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε επιχειρήσεις με ισχυρή ηγεσία παρατηρείται μικρότερη συχνότητα σε άδειες ασθένειας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ωστόσο, οι εργοδότες και οι διευθυντές αντιμετωπίζουν έντονες προκλήσεις και καλούνται να διαχειριστούν πρωτόγνωρα δεδομένα. Η ψυχολογική πίεση είναι σαφώς μεγάλη. Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν πολλά μέτωπα, όπως τη διατήρηση της ευημερίας της επιχείρησης, την αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού, των προμηθευτών, των επιχειρηματικών εταίρων και των πελατών, την ενσωμάτωση των νέων δεδομένων στα χρηματοοικονομικά ζητήματα, τη συμμόρφωση με τις κυβερνητικές αποφάσεις και τις νέες ρυθμίσεις, αλλά και τη διατήρηση μιας ισορροπίας  στην προσωπική τους ζωή. Ενώ πολλοί επιχειρηματικοί ηγέτες θα μελετήσουν πώς να διαχειριστούν μια αποτελεσματική και κερδοφόρα λειτουργία της επιχείρησης, μια σημαντική ευθύνη της αποτελεσματικής ηγεσίας, ιδίως εν μέσω της πανδημίας, παραμένει η προσωπική δέσμευση για την ενδυνάμωση και προστασία του εργατικού δυναμικού, που αποτελεί έναν βασικό πυλώνα για κάθε επιχείρηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορούμε να διδαχθούμε από τις πρακτικές που υιοθετούν σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμοί ανά τον κόσμο. 

• Διαχείριση πληροφοριών: Τα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν την ταχύτατη μεταφορά πληροφοριών που πολλές φορές λειτουργούν επιβαρυντικά για τους εργαζόμενους ή είναι ανακριβείς, ενισχύοντας την αβεβαιότητα για τη θέση εργασίας τους και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις μελλοντικές απαιτήσεις ή και για την ευημερία της ίδιας της επιχείρησης. Σε αυτό συμβάλλουν επίσης φράσεις της ηγεσίας, όπως «τα πράγματα δεν θα γίνουν ποτέ ξανά ποτέ όπως ήταν» ή «η δουλειά μας δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια». Το καλύτερο είναι να υπάρχει σαφής ενημέρωση από την ηγεσία για τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνεί με τους υπαλλήλους σχετικά με τις όποιες αλλαγές προκύπτουν, αλλά και σαφήνεια για τον τρόπο που αναμένεται να ενσωματωθούν αυτές οι αλλαγές. Για αυτόν τον σκοπό είναι απαραίτητη η αναζήτηση αξιόπιστων πληροφοριών από τις εθνικές και τοπικές αρχές σχετικά με την κατάσταση της πανδημίας, τα μέτρα και τις απαιτήσεις που σκοπεύει η επιχείρηση να εισάγει στα πρωτόκολλα που υιοθετεί.

• Διαβεβαίωση για την υγεία και την ασφάλεια. Η μεγαλύτερη ανησυχία αυτήν την περίοδο έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγιεινή στον χώρο εργασίας. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν σοβαρά και υπεύθυνα μέτρα, δίνουν μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας στους εργαζόμενους. Φυσικά αυτό δεν είναι απλώς ένα ηθικό ζήτημα, αλλά και νομική υποχρέωση της κάθε επιχείρησης. Οι  πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με ειλικρίνεια και όσο τον δυνατόν πιο έγκαιρα. Κάποιες επιχειρήσεις μάλιστα εξετάζουν και τις ιδέες των υπαλλήλων σχετικά με επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας, αναπτύσσοντας πιο φιλικές πρακτικές και δίνοντας την αίσθηση ελέγχου στους υπαλλήλους. Μικρές λεπτομέρειες φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικές στην καθημερινότητα των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα η  ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα απολύμανσης και καθαρισμού ή τον τρόπο που μπορούν οι εργαζόμενοι να προμηθεύονται επιπλέον υλικό προστασίας. 

• Ενημέρωση και εκπαίδευση πριν από κάθε μετάβαση. Πολλές επιχειρήσεις διαφοροποίησαν τον τρόπο εργασίας ή ενσωμάτωσαν νέες μορφές, όπως η τηλεργασία. Το ιδανικό είναι οι επιχειρήσεις να προσπαθήσουν να επωφεληθούν από τις νέες εμπειρίες και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως από τις νέες μεθόδους εργασίας και επικοινωνίας, στοχεύοντας στην αναβάθμιση και την ανάπτυξη καινοτομίας. Πριν ληφθούν αποφάσεις για τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου εργασίας θα πρέπει να προηγηθεί ενημέρωση για την πολιτική που θα εφαρμόσει η επιχείρηση και εκπαίδευση στα νέα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπαλλήλων. Για παράδειγμα θα πρέπει να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των υπαλλήλων που εργάστηκαν απομακρυσμένα, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις αυτό λειτούργησε πολύ καλά αυξάνοντας την αποδοτικότητα και ίσως αποτελεί ευκαιρία για συνέχιση αυτού του τρόπου εργασίας, ενώ σε άλλες, μπορεί να πυροδότησε ενδοοικογενειακές συγκρούσεις ή ακόμα και βία, μειώνοντας την απόδοση, την ψυχική ευημερία και ασφάλεια των υπαλλήλων. Είναι πιθανό ορισμένες αποφάσεις να θεωρηθούν ως άδικες (π.χ. ποιος μπορεί να εργαστεί ακόμα από το σπίτι, ποιος θα επιστρέψει στο γραφείο, ποιος έχει πρόσβαση σε ποια τεχνολογία κ.λπ.). Η σωστή ενημέρωση και η εκπαίδευση στα νέα δεδομένα εργασίας στο πλαίσιο της κοινωνικής απόστασης και των εμπειριών που αποκτήθηκαν, ενισχύουν την αυτό-αποτελεσματικότητα και μειώνουν τις προστριβές στο εργασιακό περιβάλλον.

• Πρότυπο συμπεριφοράς: Η συμπεριφορά της ηγεσίας στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους εργαζομένους για το πόσο σοβαρά πρέπει να λάβουν τα ζητήματα υγεία και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων και των επιπτώσεων στην ψυχική υγεία. Μια υπεύθυνη στάση επιφέρει θετικότερα αποτελέσματα για το σύνολο της επιχείρησης.