Η σύγκρουση συμφερόντων είναι ένα κοινό ζήτημα στο χώρο εργασίας. Πολλές διαφορετικές καταστάσεις εμπίπτουν στον τίτλο «σύγκρουση συμφερόντων». Μια σύγκρουση συμφερόντων επισυμβαίνει όταν τα προσωπικά συμφέροντα ενός ατόμου -οικογένεια, φιλίες, οικονομικοί ή κοινωνικοί παράγοντες- θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο κρίσεις, αποφάσεις ή ενέργειες στο χώρο εργασίας. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις συγκρούσεις συμφερόντων και το ίδιο κάνουν οι εταιρείες, οι οργανισμοί και τα πανεπιστήμια, συμπεριλαμβάνοντας τις συγκρούσεις συμφερόντων σε πολιτικές, κανονισμούς και πρότυπα λειτουργικών διαδικασιών. Πρέπει να ακολουθείται ένας «Κώδικας Δεοντολογίας» που περιλαμβάνει πρότυπα συμπεριφοράς και απαιτήσεις αναφοράς.


Οι συγκρούσεις επισυμβαίνουν συχνότερα μεταξύ απαιτήσεων/κανονισμών και συμφερόντων. Διάφοροι τύποι συγκρούσεων μπορούν να προκύψουν λόγω της φύσης των ανθρώπινων σχέσεων έναντι των κανόνων, των οργανισμών και των νόμων. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι προκατειλημμένοι λόγω φιλίας, συναισθημάτων ή κολακείας, ή μπορεί να επηρεαστούν στην λήψη μιας απόφασης με στόχο την απόκτηση δύναμης, κύρους ή χρημάτων. Συγκρούσεις μπορεί να προκύψουν όταν ένα άτομο λαμβάνει ή επηρεάζει μια απόφαση για προσωπικό κέρδος, πράγμα που μπορεί να είναι άδικο, ανήθικο ή ακόμη και παράνομο. Το σημαντικό είναι τι κάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Επιτρέπετε στην οικογένειά σας, στους φίλους, στην εσωτερική πληροφόρηση να επηρεάζουν τις ενέργειές σας; Εάν το κάνετε, πιθανόν παραβιάζετε το νόμο.


Στην εργασιακή μας ζωή έχουμε συμφέροντα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο που δουλεύουμε και τις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Μερικές φορές, μπορεί απλώς να φαίνεται ότι μια σύγκρουση συμφερόντων επηρέασε τις αποφάσεις μας. Για παράδειγμα, ο προϊστάμενος σας προάγεται σε διευθυντή. Ο γιος του προσλαμβάνεται ως νέος προϊστάμενος. Ίσως ο νέος προϊστάμενος να ήταν ο καλύτερος υποψήφιος για αυτή τη θέση και ίσως ο νέος διευθυντής να μην έχει καμία σχέση με την πρόσληψη. Όμως, ακόμα και αν αυτή η πρόσληψη πληροί όλες τις απαιτήσεις πολιτικής, η κατάσταση φαίνεται ύποπτη και οι εργαζόμενοι μπορεί να πιστεύουν ότι κάτι ήταν άδικο ή ανήθικο.


Η πλήρης διαφάνεια καθίσταται σημαντική κατά την αντιμετώπιση τόσο των πραγματικών όσο και των δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων. Δυνητική σύγκρουση έχουμε όταν ένα άτομο παρατηρεί κάτι (συμπεριφορά ή δραστηριότητα) και καταλήγει σε ένα συμπέρασμα, χωρίς πλήρη τεκμηρίωση. Η αντίληψη μιας δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων δεν την καθιστά αληθή σύγκρουση συμφερόντων. Η πραγματική δοκιμασία της επαλήθευσης εάν σε ένα ζήτημα προκύπτει πιθανή ή πραγματική σύγκρουση συμφερόντων είναι πάντα η πλήρης αποκάλυψη.

Όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων, το φαίνεσθαι είναι εξίσου σημαντικό με την πραγματικότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αδιαμφισβήτητη αποκάλυψη συγκρούσεων συμφερόντων είναι σημαντική. Η αποκάλυψη είναι μια τυπική διαδικασία τεκμηρίωσης που οι οργανισμοί έχουν υιοθετήσει στην πολιτική τους, με σκοπό να βοηθήσουν τούς εργαζόμενους να είναι διαφανείς και υπόλογοι για τις πράξεις και τις αποφάσεις τους. Η τεκμηριωμένη αποκάλυψη μιας πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων δεν εξαλείφει τη σύγκρουση, αλλά συμβάλλει στη σωστή αντιμετώπισή της. Είναι σημαντικό να αποκαλύψετε πιθανές και πραγματικές συγκρούσεις συμφερόντων για να επιτρέψετε σε άλλους να αξιολογήσουν το ζήτημα και να λάβουν αποφάσεις, αντί να το κρατήσουν κρυφό και στη συνέχεια να προκύψουν ηθικές ή νομικές επιπλοκές. Ένα μόνο άτομο δεν μπορεί να αποφασίσει εάν πρόκειται για αληθή ή μη σύγκρουση, επειδή δεν μπορεί να έχει πλήρως ανεξάρτητη ή αντικειμενική άποψη.

Όταν εντοπίζετε μια κατάσταση με ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ενημερώστε τον ανώτερό σας, ώστε, αναλόγως, είτε εσείς να αποσυρθείτε από τους χειρισμούς, είτε να αναπτύξετε από κοινού ένα σχέδιο για την περαιτέρω διαχείριση της σύγκρουσης. Συνεπώς, είναι σημαντικό όταν αμφιβάλλουμε να ρωτούμε και να ενημερώνουμε. Θα μπορούσε να προκύψει μεγάλη ζημιά σε ένα άτομο, σε έναν οργανισμό ή και στα δύο, εάν δεν προχωρούμε σε αναφορά. Είναι πάντα καλύτερο να είμαστε διαφανείς και υπεύθυνοι ώστε να συμβάλλουμε στην εξάλειψη των συγκρούσεων συμφερόντων.