Το coaching στον επαγγελματικό τομέα επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τον εργαζόμενο να ανακαλύψει ότι έχει τις απαντήσεις και τις δεξιότητες για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εργασίας του. Ένα μοντέλο coaching είναι ένα δομημένο πλαίσιο για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να φτάσουν από το σημείο που βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή στο σημείο που θέλουν να είναι ή επιθυμούν να επιτύχουν στο μέλλον.

Το μοντέλο CLEAR αναπτύχθηκε στις αρχές του 1980 από τον καθηγητή Hawkins και εξακολουθεί να θεωρείται μια λειτουργική εναλλακτική λύση υποστήριξης των εργαζομένων που χρειάζονται καθοδήγηση, καθώς στοχεύει σε άμεσες βελτιώσεις. Παραμενει μια δημοφιλής επιλογή στον κλάδο των επιχειρήσεων, καθώς παρέχει μια λιγότερο δομημένη προσέγγιση που βασίζεται σε λύσεις. Η πρωταρχική εστίαση του μοντέλου είναι η ανάπτυξη εργαζομένων που δεν συμμορφώνονται απλά στις απαιτήσεις των ανωτέρων, αλλά δείχνουν αφοσίωση στα ομαδικά σχέδια και στους κοινούς στόχους. Έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν μια μετασχηματιστική αλλαγή μεγάλης κλίμακας. Το άτομο που αναλαμβάνει τον ρόλο του καθοδηγητή/προπονητή υποστηρίζει τον εργαζόμενο και τον βοηθά να εντοπίσει τους τομείς που απαιτούν προσοχή καθώς και τις στρατηγικές που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Παράλληλα, τον ενθαρρύνει να πραγματοποιήσει αλλαγές στη συμπεριφορά και στις πεποιθήσεις του, ώστε να διευκολύνει την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη. Το μοντέλο δομείται σε μια σειρά συναντήσεων και παραδίδεται με ιδιαίτερα διαλογικό τρόπο, καθώς βασίζεται σε ερωτήσεις. Στην πράξη περιλαμβάνει πέντε βήματα ή φάσεις που εστιάζουν στην κατανόηση των επιθυμητών αλλαγών και στην ευθυγράμμιση της πορείας προς τον κοινό στόχο. 

1. Συμφωνία (Contract): Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής και των επιθυμητών αποτελεσμάτων μέσω ερωτήσεων (π.χ. Ποιος είναι ο στόχος της σημερινής μας συζήτησης; Πώς θα περιγράφατε ένα επιτυχές αποτέλεσμα;)

2. Ακρόαση (Listen): Χρησιμοποιείται η ενεργητική ακρόαση και παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν τον εργαζόμενο σε ένα επίπεδο προσωπικής διορατικότητας (π.χ. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς αισθάνεστε γι’ αυτό; Σας ακούω να λέτε…, καταλαβαίνω σωστά;). Σε αυτό το σημείο απαιτείται σαφήνεια, εστίαση σε λεπτομέρειες και σε επιμέρους συνδέσεις για να γίνει κατανοητό τόσο το τι σκέφτεται το άτομο για το συγκεκριμένο θέμα όσο και το πώς αισθάνεται γι’ αυτό.

3. Διερεύνηση (Explore); Κατανόηση των επιπτώσεων που έχει η τρέχουσα κατάσταση για τον εργαζόμενο σε πιο προσωπικό επίπεδο και διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής δράσης για την επίλυση της κατάστασης μέσα από κλειστές ή ανοιχτές ερωτήσεις και ερωτήσεις υποθετικών σεναρίων (π.χ. Πώς θα επηρεαστείτε σε επαγγελματικό επίπεδο από τις αλλαγές που πρόκειται να συμβούν; Πώς θα μπορούσαν μελλοντικά γεγονότα και ενέργειες να επηρεάσουν αυτή την κατάσταση;). Στόχος είναι να αξιολογηθούν οι πιθανές εναλλακτικές, να εκτιμηθεί το πώς αισθάνεται ο εργαζόμενος γι’ αυτές και σταδιακά να δεσμευτεί στις ενέργειες που μοιάζουν πιο λειτουργικές για εκείνον.

4. Δράση (Action): Υποστήριξη της απόφασης εκτέλεσης του επόμενου βήματος. Καθορίζονται πιθανά σημεία δράσης και ο εργαζόμενος αναμένεται να δεσμευτεί σε αυτά, να επισημάνει τον δικό του τρόπο αλλαγής και να εξετάσει σε βάθος τον αντίκτυπο αυτών των αλλαγών. 

5. Ανασκόπηση (Review): Ολοκλήρωση της παρέμβασης και ανατροφοδότηση για τη διαδικασία. Ενίσχυση των αποφάσεων που ελήφθησαν και της προστιθέμενης αξίας αυτών.

Διάβασε ακόμα:

10 τρόποι για να ενισχύσετε την αναλυτική σας σκέψη

Πώς να είστε συνεπείς με τον εαυτό σας πριν από μία μεγάλη απόφαση;

Μεταγνωστικές ερωτήσεις και πώς βοηθούν στην μάθηση;