Κάθε θέση εργασίας χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ανάλογα με τη θέση αυτή καθ᾽αυτή διαμορφώνονται και τα παραπάνω. Το ίδιο ισχύει και για τις αποδοχές που έχει μία θέση εργασίας. Ποιοι είναι λοιπόν οι παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το σύστημα αμοιβής;

Οι παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το σύστημα αμοιβής των υπαλλήλων

Ανάγκες και επιθυμίες εργαζομένων: Η κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων αποτελεί πρωταρχικό στόχο ενός συστήματος αμοιβών. Ο στόχος αυτός αποβλέπει και στην κάλυψη των επιθυμιών των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας και της αυτοεκτίμησης.

Παρακίνηση εργαζομένων: Η σύνδεση της αμοιβής με την επίδοση έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα παρακίνησης των εργαζομένων. Πέρα όμως της χρηματικής αποζημίωσης και άλλες μη χρηματικές αποζημιώσεις αποτελούν παρακινητικούς παράγοντες. 

Αποτελεσματικότητα κόστους εργασίας: Ένα καλό πακέτο αμοιβών προσελκύει, διατηρεί και παρακινεί τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση. Επειδή όμως ένα τέτοιο πακέτο συνδέεται άμεσα με το εργασιακό κόστος, εκείνο που πρέπει να ελέγχεται είναι το κατά πόσο το πακέτο αμοιβών επιτυγχάνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην επιχείρηση όπως για παράδειγμα τη βελτίωση της παραγωγής, της ποιότητας και της καινοτομίας.

Συγκριτική ανταγωνιστικότητα: Κανένα σύστημα αμοιβών δεν προσελκύει και διατηρεί τους εργαζόμενους, εάν δεν είναι καλύτερο από τα συστήματα αμοιβών των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων.

Κουλτούρα: Ένα σύστημα αμοιβών βαθμολογείται ως καλό και από το βαθμό με τον οποίο είναι ικανό να διαμορφώσει επιθυμητή εταιρική κουλτούρα. Ως εκ τούτου, το σύστημα αμοιβών θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της επιχείρησης ως προς τον σκοπό και τους στόχους που θέλει να επιτύχει.

Δικαιοσύνη και συνέπεια: Το σύστημα αμοιβών θα πρέπει να διέπεται από δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση, καθώς και να εφαρμόζεται με συνέπεια στην επιχείρηση. Η δικαιοσύνη, η ίση μεταχείριση και η συνέπεια ενός συστήματος αμοιβών δημιουργεί μία άριστη εργασιακή σχέση. Είναι πολύ πιθανό ένα άδικο και ασυνεπές σύστημα αμοιβών να προκαλέσει εντάσεις και αντιδικίες μέσα στην επιχείρηση.

Συμμόρφωση με νομοθεσία: Ένα σύστημα αμοιβών θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις και ρυθμίσεις νόμων και κανονισμών. Ως εκ τούτου, το συμβόλαιο εργασίας που συντάσσεται μεταξύ επιχείρησης και εργαζόμενου θα πρέπει να είναι πλήρες και σαφές. Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνει με μεγάλη ευκρίνεια  όλα εκείνα τα σημεία που θα βοηθούσαν στην επίλυση πιθανών μελλοντικών διαφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου.