Με τη στρατηγική onthejob training ή αλλιώς τα προγράμματα OJT, οι επιχειρήσεις προωθούν -και κατά μία έννοια χρηματοδοτούν- την περαιτέρω εκπαίδευση των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια της αμειβόμενης εργασίας τους. Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να είναι άρτια καταρτισμένοι για να προσληφθούν ούτε χρειάζεται να έχουν κάποια συγκεκριμένη προϋπηρεσία ή να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Σε κάθε περίπτωση η εκάστοτε εταιρεία αναζητά κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που σχετίζονται συνήθως με το γενικότερο εργασιακό υπόβαθρο του υποψηφίου, την προσωπικότητά του κ.ο.κ.. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και τις απαιτήσεις της θέσης τους, όσο οι υπάλληλοι εργάζονται. Μέσα από τη στρατηγική OJT, η εκπαίδευση και η πρακτική εξάσκηση γίνονται σε πραγματικό χρόνο, καθημερινά στον χώρο εργασίας, οπότε οι εργαζόμενοι εξελίσσονται και κατακτούν γνώσεις, κυρίως βιωματικά με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης.

Η στρατηγική OJΤ είναι σαφώς μια επένδυση χρόνου με επιπρόσθετο συνήθως κόστος για την επιχείρηση, καθώς η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των νέων εργαζομένων δεν είναι υψηλή στην αρχή. Επιπλέον, χρειάζεται καλή οργάνωση και ένα προϋπάρχουν έμπειρο εργατικό δυναμικό, για να είναι αποτελεσματική. Παρόλα αυτά φαίνεται να αποτελεί μια συνθήκη winwin, καθώς τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι επωφελούνται εξίσου. Οι επιχειρήσεις προσφέρουν ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας που βασίζεται στη συνεργασία και την ομαδικότητα με αποτέλεσμα να έχουν ευχαριστημένους υπαλλήλους και να μην δυσκολεύονται στην κάλυψη νέων θέσεων. Οι εργαζόμενοι από την άλλη δέχονται συνεχώς νέα κίνητρα και ανταποκρίνονται όλο και καλύτερα στο προφίλ και τις απαιτήσεις της εταιρείας. Πιθανές δυσκολίες μπορεί φυσικά να προκύψουν, ιδίως όταν οι υποψήφιοι δεν μπορούν τελικά να ανταποκριθούν μακροπρόθεσμα στα νέα τους καθήκοντα ή καθυστερούν πολύ να κατακτήσουν τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται.  

Γενικότερα, η κατάρτιση που παρέχεται δεν παραμένει στατική και είτε προσαρμόζεται στο προφίλ του κάθε εργαζόμενου είτε ακολουθεί μια προκαθορισμένη πολιτική της εταιρείας. Ο απώτερος σκοπός είναι να ενσωματώνονται τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και οι εξελίξεις στον τομέα των επιχειρήσεων. Συνήθως, ειδικά στελέχη, managers, μέλη της ομάδας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και έμπειροι υπάλληλοι, καθορίζονται υπεύθυνοι για την εσωτερική εκπαίδευση των νέων εργαζομένων που προσλαμβάνονται σε θέσεις που περιλαμβάνουν onthejob training. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως με τον καθορισμό ενός επόπτη, μέσω ομάδων coaching, με την τεχνική του mentoring, μέσα από ένα πλάνο εναλλαγής καθηκόντων κ.ά., πάντα εντός της επιχείρησης.

Ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος OJT που θα υιοθετήσει η κάθε εταιρεία, ο τρόπος υλοποίησης διαφοροποιείται. Συνήθως δεν προσφέρονται πολλές θέσεις στην ίδια εταιρεία με αυτές τις προδιαγραφές ή τα προγράμματα OJT χρησιμοποιούνται μεμονωμένα με βάση συγκεκριμένους στόχους αναβάθμισης που θέτει κάθε φορά η επιχείρηση. Πολλές φορές μάλιστα ενσωματώνονται συγκεκριμένες δραστηριότητες που πηγάζουν από προγράμματα OJT, χωρίς η εταιρεία να καθορίζει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο onthejob training. Καλύτερα αποτελέσματα, ωστόσο, προκύπτουν όταν το πλάνο εφαρμογής είναι καλά δομημένο, οι ρόλοι των εργαζομένων που συμμετέχουν είναι ξεκάθαροι και οι στόχοι που αναμένονται περιγράφονται επαρκώς.