Οι μέθοδοι επιλογής προσωπικού διακρίνονται σε τρία στάδια. Το πρώιμο, το μεσαίο και το τελικό στάδιο. 

Πρώιμο στάδιο

Ο σκοπός των μεθόδων επιλογής σε πρώιμο στάδιο αποβλέπει στον αποκλεισμό ή αποβολή ικανού αριθμού υποψηφίων, οι οποίοι δεν έχουν τα υποχρεωτικά προσόντα που περιλαμβάνονται στην περιγραφή της θέσης εργασίας και στις ατομικές προδιαγραφές. 

Οι περισσότερο συνηθισμένες μέθοδοι είναι οι εξής:

1. Φόρμα αίτησηςη εγκυρότητα του εντύπου αίτησης ως μεθόδου επιλογής προσωπικού είναι μάλλον φτωχή αναφορικά με την πρόβλεψη της εργασιακής επίδοσης.

2. Βιογραφικό σημείωμαη εγκυρότητα του βιογραφικού σημειώματος ως μεθόδου επιλογής προσωπικού είναι ικανοποιητική, αλλά ελλιπής αναφορικά με την πρόβλεψη της εργασιακής επίδοσης. 

3. Βιογραφικά δεδομένα: η εγκυρότητα των βιογραφικών δεδομένων ως μεθόδου επιλογής προσωπικού είναι αρκετά καλύτερη από τα έντυπα αίτησης και από τα βιογραφικά σημειώματα αναφορικά με την πρόβλεψη της εργασιακής επίδοσης.

Μεσαίο στάδιο

Σκοπός των μεθόδων επιλογής στο μεσαίο στάδιο είναι να μειώσει ακόμα περισσότερο τον αριθμό των υποψηφίων και μέσω περαιτέρω διαλογής να καταλήξει σε μια περιορισμένη λίστα πολλά υποσχόμενων υποψηφίων. 

Στο στάδιο αυτό οι μέθοδοι επιλογής επικεντρώνονται σε ψυχολογικά ή ψυχομετρικά τεστ, τα οποία ασχολούνται με τη διερεύνηση και μέτρηση των διαφορών μεταξύ των ατόμων. Τα τεστ μπορεί να είναι: 

1. πνευματικής επάρκειας

2. ψυχοκινητικών ικανοτήτων

3. γνώσεων θέσης εργασίας

4. επαγγελματικών ενδιαφερόντων

5. προσωπικότητας

Τελικό στάδιο: 

Το τελικό στάδιο αποτελείται κατά κύριο λόγο από τις τελικές συνεντεύξεις με τους υποψηφίους μέσα από τις οποίες θα γίνει η επιλογή ενός μόνο ατόμου για τη θέση. Οι τύποι των συνεντεύξεων επιλογής είναι δύο.

Μη δομημένη συνέντευξη: Ο τύπος αυτός της συνέντευξης είναι ελεύθερης ροής (free flowing) και αποβλέπει στη δημιουργία ενός φιλικού κλίματος μεταξύ του υποψηφίου και του εξεταστή, μέσω μιας ανεπίσημης συζήτησης, έτσι ώστε να δώσει στον υποψήφιο τη δυνατότητα να εκφραστεί άνετα. 

Δομημένη συνέντευξη: Σύμφωνα με τη συνέντευξη αυτή ο υποψήφιος απαντά σε ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων, όπου υπάρχει μικρή ευκαιρία για συμπληρωματικές ερωτήσεις.