Ποιες είναι οι μορφές συνέντευξης για την επιλογή μιας θέσης εργαζομένου

Ποιες είναι οι μορφές συνέντευξης για την επιλογή μιας θέσης εργαζομένου

Η διαδικασία πρόσληψης ενός νέου ατόμου σε μία εταιρία είναι συνήθως μία διαδικασία χρονοβόρα και απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες. Το τελικό στάδιο όμως είναι πάντα κοινό. Τα επικρατέστερα άτομα για τη θέση θα πρέπει να περάσουν από συνέντευξη, για να αξιολογηθούν και να γίνει η τελική επιλογή. 

Τύποι συνεντεύξεων

Οι τύποι των συνεντεύξεων επιλογής είναι δύο: 

Μη δομημένη συνέντευξη: Ο τύπος αυτός της συνέντευξης είναι ελεύθερης ροής και αποβλέπει στη δημιουργία ενός φιλικού κλίματος μεταξύ του υποψηφίου και του εξεταστή, μέσω μιας ανεπίσημης συζήτησης, έτσι ώστε να δώσει στον υποψήφιο τη δυνατότητα να εκφραστεί άνετα. Η αξιοπιστία και η προβλεπτική εγκυρότητα της μη δομημένης συνέντευξης είναι συνήθως μειωμένες. 

Δομημένη συνέντευξη: Σύμφωνα με τη συνέντευξη αυτή ο υποψήφιος απαντά σε ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων, όπου υπάρχει μικρή ευκαιρία για συμπληρωματικές ερωτήσεις. Αντίθετα στη δομημένη συνέντευξη η αξιοπιστία και η προβλεπτική εγκυρότητα είναι υψηλές.

Μορφές συνεντεύξεων

Οι μορφές των συνεντεύξεων συνήθως έχουν δύο μορφές:

Συνέντευξη συμπεριφοράς: Κατατάσσεται στις δομημένες συνεντεύξεις επιλογής, και επικεντρώνεται περισσότερο σε θέματα που αναφέρονται σε πραγματικά γεγονότα που βίωσε ο υποψήφιος σε προηγούμενη εργασία του, ώστε να διερευνηθεί η συμπεριφορά του υποψηφίου σε προηγούμενες πραγματικές καταστάσεις. Η αξιοπιστία και η προβλεπτική εγκυρότητα της συνέντευξης συμπεριφοράς ως μεθόδου είναι αρκετά υψηλές.

Συνέντευξη ψυχολογικής πίεσης: Ο εξεταστής διαμορφώνοντας ένα αρκετά επιθετικό περιβάλλον συνέντευξης, επιδιώκει να διερευνήσει κατά πόσον ο υποψήφιος αντέχει ψυχολογικά και αντιδρά ψύχραιμα σε καταστάσεις έντονης ψυχολογικής πίεσης. 

Μέθοδοι συνεντεύξεων

Οι μέθοδοι των συνεντεύξεων είναι οι εξής: 

⚫ Ατομική συνέντευξη: είναι ένας – προς – έναν. Είναι μία μορφή συνέντευξης που έχει κατηγορηθεί ως μεροληπτική, λόγω προσωπικής προτίμησης και έλλειψης αντικειμενικότητας. 

⚫ Ομαδική συνέντευξη: οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη συνέντευξη έχουν το δικαίωμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους ενώπιον των εξεταστών. 

⚫ Συνέντευξη από επιτροπή: έχει το μειονέκτημα για τους υποψήφιους ότι αυτοί μπορεί να αισθάνονται πιο αμήχανα, και έχει το πλεονέκτημα για τους εξεταστές ότι η αξιολόγηση είναι περισσότερο αντικειμενική.

⚫ Αλλεπάλληλη συνέντευξη: οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε σειρά συνεντεύξεων επιλογής, οι οποίες πραγματοποιούνται από σειρά εξεταστών. 

Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για μία συνέντευξη

Τέλος, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για μία συνέντευξη είναι οι εξής: 

⚫ Τηλεφωνική συνέντευξη: Η τηλεφωνική συνέντευξη επιλογής συνήθως χρησιμοποιείται πριν το τελικό στάδιο επιλογής ενός νέου συνεργάτη. 

⚫ Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης: Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που η επιχείρηση προσπαθεί να βοηθήσει τους υποψήφιους που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

⚫ Συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο: Οι συνεντεύξεις αυτές είναι συνήθως οι συνεντεύξεις όπου λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις.

Διαβάστε ακόμα:

10 ερωτήσεις που πρέπει να περιμένετε σε μία συνέντευξη για εργασία

Πώς να προετοιμαστείτε για τη συνέντευξη

Ποιες είναι οι μέθοδοι επιλογής προσωπικού

Βιογραφικό Σημείωμα – τι πρέπει να προσέξετε

Πως να φτιάξετε βιογραφικό

Επιχειρηματικότητα