Οι βασικές περίοδοι που χαρακτηρίζουν την εργασία ενός υπαλλήλου σε μία εταιρία, οργανισμό κτλ. είναι ίδιες για όλους τους υπαλλήλους και έχουν την ακόλουθη σειρά: 

⚫ Πριν τη δέσμευση: Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει το χρόνο από τότε που έγινε η προσφορά εργασίας στον υποψήφιο μέχρι την έναρξη της εργασίας του στον οργανισμό. Κατά την περίοδο αυτή εξετάζονται όλες οι πτυχές της προσφοράς εργασίας και συντάσσεται η ακριβής σύμβαση εργασίας. 

⚫ Υπό επιτήρηση: Η περίοδος αυτή εκτείνεται συνήθως σε ένα έτος και επικεντρώνεται κυρίως στην καθοδήγηση και στην ενημέρωση του νέου εργαζόμενου, καθώς και στις διαδικασίες (π.χ., ένταξης, κοινωνικοποίησης, και ειδικών αναγκών) που είναι απαραίτητες για μια επιτυχή προσαρμογή του νέου εργαζόμενου στον οργανισμό.

Έχοντας ο υποψήφιος υπογράψει τη σύμβαση εργασίας, έρχεται και επιβιβάζεται στην επιχείρηση. Η σωστή υποδοχή του νέου εργαζόμενου στην επιχείρηση είναι απαραίτητη, για να μειωθεί η αμηχανία και το άγχος που πιθανόν αυτός έχει την πρώτη μέρα που περνά το κατώφλι της επιχείρησης. Στη συνέχεια ο προσανατολισμός περιλαμβάνει την ενημέρωση του νέου εργαζόμενου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, τον βοηθά να καταλάβει πως ταιριάζει αυτός στην επιχείρηση, και εξηγεί πως ταιριάζει ο ρόλος του με τη στρατηγική της επιχείρησης ως προς την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της. Επίσης, περιγράφει τα συγκεκριμένα καθήκοντα και τις απαιτήσεις του νέου εργαζόμενου αναφορικά με τη θέση εργασίας που αναλαμβάνει.

⚫ Ενσωμάτωση: Μετά την επιτυχή προσαρμογή του νέου εργαζομένου στον οργανισμό, η περίοδος αυτή αναφέρεται στην πλήρη και επιτυχή ενσωμάτωση του εργαζόμενου στον οργανισμό, υπό τη μορφή ‘μονιμοποίησης’ ή ‘σύμβασης αορίστου χρόνου’.

Η ενσωμάτωση ακολουθεί τέσσερα στάδια. Αρχικά είναι η συμμόρφωση. Η συμμόρφωση βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της όλης διαδικασίας και περιλαμβάνει τη διδασκαλία στους νέους εργαζόμενους βασικών κανόνων και κανονισμών, οι οποίοι σχετίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τις πολιτικές του οργανισμού. Στη συνέχεια ακολουθεί η αποσαφήνιση, η οποία αφορά τη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι κατανοούν τις νέες θέσεις εργασίας τους και επίσης ότι κατανοούν όλες τις προσδοκίες που έχουν αυτοί αναπτύξει σχετικά με τις θέσεις αυτές. Η κουλτούρα είναι το τρίτο στάδιο στη σειρά και είναι μια ευρεία έννοια, η οποία δημιουργεί την αίσθηση στους εργαζόμενους ότι αντιλαμβάνονται τόσο τα τυπικά όσο και τα άτυπα οργανωσιακά πρότυπα του χώρου στον οποίο εισήλθαν. Τέλος, είναι η σύνδεση, η οποία αναφέρεται στις ζωτικές διαπροσωπικές σχέσεις και στα δίκτυα πληροφοριών, που οι νέοι εργαζόμενοι πρέπει να θεσπίσουν.

⚫ Αποδέσμευση: Η περίοδος αυτή αναφέρεται στην αποδέσμευση των εργαζομένων από τον οργανισμό μέσω της εθελουσίας εξόδου, της συνταξιοδότησης, της διαθεσιμότητας ή της απόλυσης τους.

Η εθελούσια έξοδος αναφέρεται στην περίπτωση που ο οργανισμός παρέχει οικονομικά κίνητρα, πέραν της νόμιμης αποζημίωσης, στους εργαζόμενους που δέχονται εθελοντικά να απομακρυνθούν από τον οργανισμό. Η συνταξιοδότηση αναφέρεται στην περίπτωση που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου (ηλικιακά ή εργασιακά) ένας εργαζόμενος να αποδεσμευτεί από τον οργανισμό. Η διαθεσιμότητα αποτελεί την περίπτωση κατά την οποία ένας εργαζόμενος απομακρύνεται προσωρινά από τον οργανισμό στον οποίο δουλεύει για οικονομικούς ή διοικητικούς λόγους. Τέλος, η απόλυση αναφέρεται στη μόνιμη απομάκρυνση ενός εργαζόμενου από τον οργανισμό για τον οποιονδήποτε λόγο.