Μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον είναι σημαντικό τα άτομα να αισθάνονται ότι μπορούν να προσφέρουν και να γίνονται συνεχώς πιο παραγωγικά. Είναι πολλές οι έρευνες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της παρακίνησης των εργαζομένων. Μία από τις πιο σημαντικές είναι η θεωρία των δύο παραγόντων. Σύμφωνα με τη θεωρία του Herzberg εντοπίζονται δύο κατηγορίες παραγόντων που επιδρούν στην παρακίνηση των ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον. 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι παράγοντες «υγιεινής» ή τα αντικίνητρα. Οι παράγοντες αυτοί χαρακτηρίζονται ως ξένοι προς το εργασιακό περιβάλλον και έχουν σχέση με τους τρόπους επίβλεψης, την εταιρική πολιτική, τη διοίκηση, τη σχέση του εργαζομένου με τους ανωτέρους, τους μισθούς, τα επιδόματα, τις σχέσεις με τους συνεργάτες κ.ά.. Όταν αυτοί οι παράγοντες απουσιάζουν οι εργαζόμενοι μπορεί να αισθάνονται δυσαρεστημένοι ή ανικανοποίητοι από τη δουλειά τους. Κάποιοι από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι οι εξής: 

• Διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους στον χώρο εργασίας 

• Ασφάλεια από την εργασία 

• Μισθός/ Χρηματική Αμοιβή 

• Συνθήκες εργασίας 

• Κοινωνική θέση 

• Εταιρική πολιτική 

• Εποπτεία διοίκησης 

Παρόλα αυτά, αυτοί οι παράγοντες δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα οδηγήσουν σε πλήρη ικανοποίηση από το εργασιακό περιβάλλον. Αφορά κυρίως εξωτερικούς παράγοντες που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον του. Εάν οι παράγοντες αυτοί υπάρχουν, οι εργαζόμενοι είναι σε αρμονία και ηρεμία, ενώ η απουσία τους μπορεί να προκαλεί δυσαρέσκεια και τελικά μείωση της αποδοτικότητας. 

Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι παράγοντες παρακίνησης ή τα κίνητρα. Αυτοί οι παράγοντες είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την εργασία και μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης και της παρακίνησης των ατόμων. Πρόκειται για παράγοντες που είναι εσωτερικοί (κίνητρα) και ενισχύουν την ικανοποίηση των ατόμων. Οι παράγοντες παρακίνησης είναι ενδεικτικά οι εξής: 

• Επίτευξη στόχων 

• Αναγνώριση 

• Θέση εργασίας 

• Υπευθυνότητα 

• Δυνατότητα ανέλιξης/ εξέλιξης 

• Προσωπική ανάπτυξη 

Όταν οι εργαζόμενοι έχουν κίνητρα μπορούν να γίνουν πιο παραγωγικοί και αποδοτικοί στην εργασία τους με αποτέλεσμα να λαμβάνουν από το εργασιακό περιβάλλον ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Είναι σημαντικό οι εταιρίες να λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία εκείνα που οδηγούν σε ευχαριστημένους υπαλλήλους και τελικά σε αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των εργαζομένων τους.