Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προωθεί τη διεθνή χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη νομισματική συνεργασία, διευκολύνει το εμπόριο, προωθεί την απασχόληση και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και συμβάλλει στη μείωση της παγκόσμιας φτώχειας. Το ΔΝΤ είναι υπόλογο στις 189 χώρες-μέλη του.

Το ΔΝΤ ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1944 στο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών στο BrettonWoods στο Νιού Χάμσαϊρ. Οι 44 συμμετέχουσες χώρες προσπάθησαν να οικοδομήσουν ένα πλαίσιο διεθνούς οικονομικής συνεργασίας για να αποφύγουν την επανάληψη των νομισματικών υποτιμήσεων που συνέβαλαν στη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930. Η πρωταρχική αποστολή του ΔΝΤ είναι να διασφαλίσει τη σταθερότητα του διεθνούς νομισματικού συστήματος -το σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών και διεθνών πληρωμών που επιτρέπει στις χώρες και στους πολίτες τους να συναλλάσσονται μεταξύ τους.

Προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα και να αποφευχθούν κρίσεις στο διεθνές νομισματικό σύστημα, το ΔΝΤ παρακολουθεί τις πολιτικές των κρατών-μελών καθώς και τις εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις μέσω ενός συστήματος ελέγχου. Το ΔΝΤ παρέχει συμβουλές στα κράτη-μέλη και προωθεί πολιτικές που αποσκοπούν στην προώθηση της οικονομικής σταθερότητας, στη μείωση της ευαλωτότητας σε οικονομικές κρίσεις και στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Η παροχή δανείων σε χώρες-μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών αποτελεί βασική ευθύνη του ΔΝΤ. Τα εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμογής σχεδιάζονται σε συνεργασία με το ΔΝΤ και χρηματοδοτούνται από το ΔΝΤ. Η σταθερή οικονομική υποστήριξη εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των προσαρμογών. Σε απάντηση στην παγκόσμια οικονομική κρίση, τον Απρίλιο του 2009 το ΔΝΤ ενίσχυσε τη δανειοδοτική του ικανότητα και ενέκρινε μια σημαντική αναθεώρηση των μηχανισμών χρηματοοικονομικής υποστήριξης, με πρόσθετες μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν τα επόμενα χρόνια. Αυτές οι αλλαγές βελτίωσαν την «εργαλειοθήκη» πρόληψης κρίσεων του ΔΝΤ, ενισχύοντας την ικανότητά του να μετριάζει τη μετάδοση των συστημικών κρίσεων και επιτρέποντάς του να προσαρμόζει καλύτερα τα μέσα για την κάλυψη των αναγκών των μεμονωμένων χωρών μελών.

Οι δανειακοί πόροι που διατίθενται σε χώρες χαμηλού εισοδήματος αυξήθηκαν το 2009. Επιπλέον, ορίσθηκαν μηδενικά επιτόκια δανείων και το επιτόκιο για χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης ορίσθηκε επίσης μόνιμα στο μηδέν.

Το ΔΝΤ παρέχει τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση για να βοηθήσει τις χώρες-μέλη να οικοδομήσουν καλύτερους οικονομικούς μηχανισμούς και να ενισχύσουν τους σχετικούς ανθρώπινους πόρους. Αυτό περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικότερων πολιτικών για τη φορολογία και τη διοίκηση, τη διαχείριση των δαπανών, τις νομισματικές και συναλλαγματικές πολιτικές, την εποπτεία και τη ρύθμιση του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα νομοθετικά πλαίσια και τις οικονομικές στατιστικές.

Οι ποσοστώσεις των μελών είναι η κύρια πηγή πόρων του ΔΝΤ. Η ποσόστωση ενός μέλους αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη θέση του στην παγκόσμια οικονομία. Επιπλέον, οι πιστωτικές ρυθμίσεις μεταξύ του ΔΝΤ και μιας ομάδας μελών και ιδρυμάτων παρέχουν συμπληρωματικούς πόρους. Ακόμη, οι χώρες-μέλη έχουν δεσμεύσει πόρους στο ΔΝΤ μέσω διμερών συμφωνιών δανεισμού.Το ΔΝΤ είναι υπόλογο στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών του. Στην κορυφή της οργανωτικής του δομής βρίσκεται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έναν κυβερνήτη και έναν αναπληρωτή κυβερνήτη από κάθε χώρα, συνήθως τους ανώτερους αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας ή του υπουργείου Οικονομικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά το χρόνο στην συνεδρίαση του ΔΝΤ–Παγκόσμιας Τράπεζας. Είκοσι τέσσερις από τους διοικητές υπηρετούν στη Διεθνή Νομισματική και Χρηματοοικονομική Επιτροπή, η οποία συμβουλεύει την Εκτελεστική Επιτροπή του ΔΝΤ για την εποπτεία και τη διαχείριση του διεθνούς νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το έργο του ΔΝΤ εποπτεύεται από την 24μελή Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αντιπροσωπεύει όλα τα μέλη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο επικεφαλής του ΔΝΤ και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και επικουρείται από τέσσερις Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους.