Ένας καλά εκπαιδευμένος εργαζόμενος μπορεί να επιδείξει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και υψηλότερη ποιότητα εργασίας. Οι άνθρωποι που εργάζονται για μια εταιρεία είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας αυτής. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις γνωρίζουν αυτό το γεγονός και εκτιμούν τη σημασία της επένδυσης στις ικανότητες των εργαζομένων τους. Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει, ότι οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης των εργαζομένων απολαμβάνουν όχι μόνο σημαντική αύξηση των κερδών τους, αλλά και υψηλό επίπεδο διατήρησης των εργαζομένων, το οποίο είναι απαραίτητο για τη συνεχή εταιρική επέκταση. 

Είναι σημαντικά πιο δαπανηρό το να αποκτήσει νέα άτομα από το να διατηρήσει τα «ταλέντα» που ήδη έχει μία επιχείρηση, επομένως η κατάρτιση του προσωπικού είναι μια επένδυση που αξίζει τον κόπο. Σύμφωνα με μια μελέτη, το κόστος αντικατάστασης ενός εργαζομένου μπορεί να ισοδυναμεί περίπου με το 150% της ετήσιας αποζημίωσης του εν λόγω εργαζομένου.

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι η κατάρτιση του προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μιας εταιρείας στο σύνολό της, καθώς η κατάσταση των αγορών συνεχίζει να μεταβάλλεται και το περιβάλλον του επιχειρείν γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό. 

Καθώς η κατάρτιση παρέχει τεράστια και ποικίλα οφέλη στους εργοδότες, οι κορυφαίες επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην προώθησή της κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών. 

Αυτό ισχύει όχι μόνο για τον σκοπό της διατήρησης των εργαζομένων, αλλά και για την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για το μέλλον. Αν και πολλά άτομα χρησιμοποιούν τους όρους “κατάρτιση” και “εξέλιξη” εναλλακτικά, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της κατάρτισης και της εξέλιξης των εργαζομένων. Η κατάρτιση και η εξέλιξη των εργαζομένων αναφέρονται σε μια ευρύτερη ιδέα που εκτείνεται πέρα από τα άμεσα εργασιακά καθήκοντα. Η κατάρτιση των εργαζομένων, σε αντίθεση με τα προγράμματα εξέλιξης των εργαζομένων, επικεντρώνεται περισσότερο στη διδασκαλία νέων δεξιοτήτων και στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων που οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα για να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στους σημερινούς εργασιακούς τους ρόλους. Τα προγράμματα εξέλιξης βοηθούν τους εργαζόμενους να βελτιώσουν τη μελλοντική τους απόδοση και ανάπτυξη. 

Ποια είναι τα σημαντικότερα οφέλη από την εκπαίδευση των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους; 

• Ενισχύει τις υπάρχουσες γνώσεις και ικανότητές τους. Η κατάρτιση μπορεί να παρέχει στους εργαζομένους την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σε τομείς όπως η εργασιακή ηθική, οι ανθρώπινες σχέσεις και η ασφάλεια.

• Βελτιώνει την παραγωγικότητα ενός οργανισμού, καθώς η κερδοφορία μιας επιχείρησης συσχετίζεται άμεσα με το επίπεδο παραγωγικότητας. Και μία από τις απλούστερες και αποτελεσματικότερες μεθόδους για να αυξήσουν οι επιχειρήσεις τις εκροές τους είναι να παρέχουν στους υπαλλήλους τους ευκαιρίες για πρόσθετη εκπαίδευση και εξέλιξη. Η εκμάθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών ή εργαλείων, όπως οι εφαρμογές προγραμματισμού ή η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να ελαχιστοποιήσει δραστικά τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών ρουτίνας. 

• Βελτιώνει τη λειτουργικότητα της ομάδας. Η πλειονότητα των εργαζομένων εργάζεται σε ομάδες και οι ομάδες πρέπει να διαθέτουν συμπληρωματικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεργάζονται με τρόπο συνεκτικό και παραγωγικό, ώστε να είναι επιτυχημένες. Η εκπαίδευση ομάδων που εστιάζει στις δεξιότητες επικοινωνίας, στη διαχείριση συγκρούσεων, στη διαφορετικότητα και στην ισότητα μπορεί επίσης να συμβάλει στη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων και να μειώσει τον χρόνο που χάνεται λόγω παρεξηγήσεων και συγκρούσεων. Αυτό μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διατήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων στον χώρο εργασίας.

• Συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός στρατηγικού πλεονεκτήματος στην αγορά. Όταν οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για τις πιο πρόσφατες επιχειρηματικές γνώσεις και την τεχνολογία και όταν οι ομάδες διαθέτουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν, τότε η εταιρεία διαθέτει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Οι επιχειρήσεις που είναι σε θέση να αλλάζουν γρήγορα ταχύτητες και να παρέχουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ανταποκρινόμενες στις διακυμάνσεις της ζήτησης στην αγορά υπερτερούν έναντι των ανταγωνιστών τους. 

Οι εταιρείες πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις νέες δυσκολίες και στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών τους στον σημερινό κόσμο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ταχείες περιβαλλοντικές αλλαγές. Είναι πλέον σαφές ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν επενδύσει στην επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού τους είναι πιθανό να μείνουν πίσω από τους ανταγωνιστές.

Διάβασε ακόμα:

Συμβουλές για νέους managers

Οι τάσεις στην εργασία για το 2024

Οι ιδιότητες του μετόχου