Μια αυτό-οργανωμένη ομάδα είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται: μια ομάδα που οργανώνεται μόνη της χωρίς manager. Μια αυτο-οργανωμένη ομάδα θα προσδιορίσει ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν και πότε- θέτοντας προτεραιότητες και διαχειριζόμενη τις δικές της προθεσμίες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας αυτό-οργανωμένης ομάδας

Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας αυτό-οργανωμένης ομάδας είναι:

Συνεργασία: μια αυτό-οργανωμένη ομάδα πρέπει να απαρτίζεται από μέλη τα οποία γνωρίζουν πως να συνεργάζονται με άλλους ανθρώπους. Χωρίς έναν διευθυντή να δίνει τις κατευθύνσεις, εναπόκειται στην ομάδα να επικοινωνεί και να συμπράττει για να ολοκληρώσει το έργο που έχει αναλάβει.

Αυτονομία: Η αυτονομία δεν θα είναι εφικτή αν τα μέλη της ομάδας περιμένουν συνεχώς να τους πει κάποιος τι να κάνουν – ή πώς να το κάνουν. 

Συνεχής βελτίωση: Οι αυτό-οργανωμένες ομάδες είναι επίσης αυτό-διοικούμενες.  Δεν υπάρχει κάποιος που αξιολογεί αν τα πράγματα βαίνουν καλώς ή προτείνει ιδέες για βελτίωση. Αυτό απαιτεί ανατροφοδότηση εντός της ομάδας. Τα μέλη μιας αυτό-οργανωμένης ομάδας πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αναζητούν μόνοι τους ευκαιρίες ανάπτυξης προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

Ανάληψη ευθύνης: Δεν υπάρχει επίσης κανείς που να εντοπίζει τα λάθη και να καταλογίζει ευθύνες στο πλαίσιο μιας αυτό-οργανωμένης ομάδας. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια ομάδα, κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για τη δουλειά του και για τυχόν λάθη. 

Σεβασμός και εμπιστοσύνη: Οι συγκρούσεις εντός των ομάδων είναι αναπόφευκτες, ειδικά χωρίς μια παραδοσιακή διοικητική φιγούρα να επιβλέπει τις διαδικασίες. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να δείχνουν σεβασμό στους συναδέλφους τους ακόμη και αν υπάρχει διαφορά απόψεων. Ο χώρος εργασίας δεν είναι χώρος για προσωπικά ζητήματα και μια αυτό-οργανωμένη οφείλει να είναι ανεκτική στις διαφορετικές απόψεις.

Βελτιωμένη απόδοση: Δεδομένου ότι οι ομάδες εργάζονται ήδη με ευέλικτο τρόπο, μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών και της αγοράς στο λεπτό – καθώς κανείς δεν χρειάζεται να περιμένει την έγκριση ενός διευθυντή. Οι ομάδες μπορούν να εργάζονται με το δικό τους ρυθμό, να βρίσκουν το δικό τους ρυθμό και να αρχίσουν να βγάζουν συνεπές έργο. Τα μέλη της ομάδας μπορούν επίσης να δίνουν προτεραιότητα στη ροή εργασιών με βάση τις δικές τους δεξιότητες και να προλαβαίνουν τις προθεσμίες με ευκολία.

Παρά τα οφέλη, υπάρχει λόγος για τον οποίο οι αυτό-οργανωμένες ομάδες δεν αποτελούν τον κανόνα. 

Επικοινωνία: Η αυτό-παρακίνηση μπορεί εύκολα να οδηγήσει τα μέλη της ομάδας να γίνουν πιο εσωστρεφή. Αν ο καθένας είναι επικεντρωμένος στα δικά του καθήκοντα, τότε μπορεί να υπάρχει διακοπή της επικοινωνίας μέσα στην ομάδα.

Η τήρηση ευέλικτων τρόπων εργασίας απαιτεί από όλους να είναι σε θέση να χειρίζονται ξαφνικές αλλαγές, οπότε η ενημέρωση όλων είναι ζωτικής σημασίας. Οι καθημερινές  και εβδομαδιαίες συσκέψεις εξακολουθούν να είναι απαραίτητες, έστω και μόνο για να ενημερώνετε την υπόλοιπη ομάδα  για το τι κάνετε.

Λογοδοσία: Η έλλειψη λογοδοσίας είναι μία από τις πιο συνηθισμένες προκλήσεις στις αυτό-οργανωμένες ομάδες. Όλη η ομάδα είναι υπεύθυνη για το έργο, αντί για ένα μεμονωμένο πρόσωπο. Αυτό σημαίνει ότι όλοι πρέπει να παρευρίσκονται σε συσκέψεις και να διακόπτουν τη ροή εργασιών για κάτι που μπορεί να μην ήταν δική τους ευθύνη. 

Ο καλύτερος τρόπος να υπερπηδηθούν τα εμπόδια αυτά είναι η σύνδεση της ομάδας. Όλα εξαρτώνται από τη δυναμική της ομάδας και την εμπιστοσύνη. Αν ένα μέλος μιας αυτό-οργανωμένης ομάδας αισθάνεται συνδεδεμένο με τους συναδέλφους του, τότε θα θέλει να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει.

Διάβασε ακόμα:

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής ομάδας;

Τα στάδια ανάπτυξης μίας ομάδας «Tuckman’s Stages»

Αποκομίζοντας το καλύτερο από τη διαδικτυακή ομαδική εργασία