Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός (Neuro – Linguistic Programming – NLP) συνδέει τις σκέψεις, τη γλώσσα και τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχουμε μάθει μέσω της εμπειρίας, με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει την ανάλυση στρατηγικών και δεξιοτήτων  που χρησιμοποιούνται από επιτυχημένα άτομα και την εφαρμογή τους για την επίτευξη ενός προσωπικού στόχου. Η ιδέα αναπτύχθηκε την δεκαετία του ’70 από μια ομάδα ερευνητών με σημαντικούς εκπροσώπους τους Richard Bandler και John Grinder, οι οποίοι μελέτησαν και μοντελοποίησαν τις αρχές και τις τεχνικές καινοτόμων ψυχοθεραπευτών και προσωπικοτήτων της εποχής όπως, ο Milton Erickson, η Virginia Satir, ο Fritz Perls και ο Gregory Bateson. Στην ουσία είναι μια συλλογή μοντέλων, τεχνικών και στρατηγικών για να επιφέρουμε μια θετική αλλαγή στον εαυτό μας και στους άλλους.

Παρέχει μια επιλογή ισχυρών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ατομικής επίδοσης σε πολλούς τομείς που σχετίζονται ιδιαίτερα με τις επιχειρήσεις, όπως την επιτυχημένη διαπραγμάτευση, την ευελιξία στον χειρισμό δύσκολων ζητημάτων, την ενίσχυση θετικού κλίματος και αποδοχής και την επίτευξη στόχων και συμφωνιών. Μας επιτρέπει στην ουσία να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας (νεύρο) επεξεργάζεται τις λέξεις που χρησιμοποιούμε (γλωσσικός) και μπορεί να επηρεάσει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας (προγραμματισμός). Συγκεκριμένα:

• Νεύρο: Αναφέρεται στο νευρικό σύστημα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με το εξωτερικό περιβάλλον μέσω της όρασης, της ακοής, της αφής, της γεύσης και της όσφρησης, δηλαδή των αισθήσεων.

• Γλωσσικός:  Αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη γλώσσα (λεκτική και μη λεκτική) για να επικοινωνούμε, να κατανοούμε και να δίνουμε νόημα σε μια εμπειρία. 

• Προγραμματισμός:  Αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζουμε τις σκέψεις μας με βάση την αλληλεπίδραση των παραπάνω και συνεπώς τη συμπεριφορά μας. Αυτό που κάνουμε κυρίως ασυνείδητα ή χωρίς έλεγχο. 

Αν κοιτάξουμε προσεκτικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι με τον καιρό έχουν δημιουργηθεί αυτόματες, προγραμματισμένες σκέψεις στο μυαλό μας που συχνά μας εμποδίζουν να αναλάβουμε δράση. Ο Tony Robbins, υποστηρικτής του ΝLP, χαρακτηριστικά αναφέρει ότι εγκέφαλός μας έχει δημιουργήσει το δικό του σύστημα λήψης αποφάσεων που σχετίζεται με τις θεμελιωμένες πεποιθήσεις μας, τους ασυνείδητους κανόνες που έχουμε μάθει να ακολουθούμε, τις αξίες μας, το πλαίσιο αναφοράς που έχουμε και τις ερωτήσεις που θέτουμε στον εαυτό μας. Σύμφωνα με τη θεωρία του αυτά τα «αυτόματα πιλοτικά» προγράμματα μπορεί τελικά να αποτελούν σημαντικά εμπόδια.  

Μέσω του NLP μπορούμε να αντιληφθούμε πώς σκέφτονται οι άλλοι μέσω της αποτελεσματικής χρήσης της γλώσσας, να κατανοήσουμε την οπτική τους, να απομακρυνθούμε από αρνητικά συναισθήματα και συνήθειες, να συνδεθούμε καλύτερα με άλλους ανθρώπους και να επιτύχουμε τους στόχους που πραγματικά θέλουμε. 

Μια απλή άσκηση για την υποκίνηση αλλαγής στις καθημερινές μας σκέψεις, είναι να δημιουργήσουμε μια λίστα με τις αρνητικές λέξεις που χρησιμοποιούμε συνήθως και να τις αντικαταστήσουμε με θετικές. Αυτό πρακτικά μπορεί να είναι πιο δύσκολο απ’ ότι ακούγεται, αλλά με την εξάσκηση γίνεται μια πολύ αποτελεσματική συνήθεια. Για παράδειγμα, αντί να πούμε «αυτό αποκλείεται να το καταφέρω», μπορούμε να πούμε«αυτό είναι μια πρόκληση» και έτσι κάτι που είχαμε κωδικοποιήσει ως αδύνατο στο μυαλό μας, ξαφνικά ανοίγει νέους δρόμους για εξερεύνηση και εξέλιξη.