Ένα από τα πιο χρήσιμα στρατηγικά εργαλεία του Μάρκετινγκ στην ανάλυση του περιβάλλοντος της αγοράς είναι το μοντέλο PEST (Political, Economic, Socio-cultural, Technological). Η ανάλυση PEST χρησιμοποιείται για την ανάλυση του Μακροπεριβάλλοντος μιας επιχείρησης. Η ανάλυση επιτυγχάνεται λαμβάνοντας υπόψιν τους εξής παράγοντες:

1. Political: Το πολιτικό / ρυθμιστικό περιβάλλον που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης. Για παράδειγμα η νομοθεσία που οριοθετεί τις μορφές οργάνωσης και τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι νόμοι προστασίας του περιβάλλοντος, η πολιτική σταθερότητα, οι συνθήκες του διεθνούς εμπορίου και η εργασιακή νομοθεσία.

2. Economic: Το οικονομικό περιβάλλον που δρα η επιχείρηση, τον κλάδο δραστηριοποίησης που ανήκει και όλο το πλέγμα σχέσεων και συνθηκών που διαμορφώνουν το σύνολο της οικονομίας. Για παράδειγμα ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, η τάση του ΑΕΠ, η ανεργία, το διαθέσιμο εισόδημα, οι οικονομικοί κύκλοι και το ενεργειακό κόστος.

3. Socio-cultural: Το κοινωνικό / δημογραφικό / πολιτιστικό περιβάλλον, με τους θεσμούς, τις τάσεις, τις αντιλήψεις που κυριαρχούν, διαμορφώνει τα καταναλωτικά πρότυπα τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν τις στρατηγικές επιλογές μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η κατανομή του εισοδήματος, τα καταναλωτικά πρότυπα και το επίπεδο εκπαίδευσης.

4. Technological: Το τεχνολογικό περιβάλλον που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων, τις διαδικασίες παραγωγής, οι δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη, οι νέες ανακαλύψεις, ο ρυθμός μεταφοράς τεχνολογίας και η τεχνολογική υποδομή.

Επομένως, για να εντοπιστεί η πιθανή επίδραση στην επιχείρηση, που μπορεί να επιφέρουν οι παραπάνω παράγοντες, μπορεί να γίνει περαιτέρω διαχωρισμός των προτεραιοτήτων. Από τη μία, οι τάσεις που χρειάζεται να παρακολουθούνται και από την άλλη οι παράγοντες που καλείται η επιχείρηση να αναπτύξει πολιτικές αντιμετώπισης. Βοηθητικό θα ήταν αν απομονώνοταν οι παράγοντες που έχουν αφενός μεγάλες πιθανότητες να συμβούν και αφετέρου είναι πολύ πιθανό να επιδράσουν έντονα στην επιχείρηση. Η ανάλυση PEST χρησιμοποιείται τόσο για την ανάλυση της παρούσας κατάστασης αναφορικά με το μακροπεριβάλλον όσο και ως ανεξάρτητο εργαλείο για οποιαδήποτε κατάσταση.