Η κορύφωση της δυναμικής της παγκόσμιας οικονομίας και η ενίσχυση του πληθωρισμού ευνοούν επιλογές αξίας και ήπιων διακυμάνσεων. Βραχυπρόθεσμα η μεταβλητότητα πιθανόν να αυξηθεί, με τη νομισματική στήριξη σταδιακά να μειώνεται, ωστόσο διατηρείται η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση της παγκόσμιας μετοχικής αγοράς (με ορίζοντα 6 μηνών τουλάχιστον). Η ενίσχυση της κερδοφορίας και το σχετικώς χαμηλό επίπεδο αποδόσεων στη λήξη κρατικών ομολόγων τροφοδοτούν τη ζήτηση για μετοχές στις ΗΠΑ, με τη στάθμιση να είναι θετική. Ενισχυμένοι φαίνονται οι δείκτες της Ιαπωνίας με προσδοκίες για επιπλέον δημοσιονομική στήριξη. Μέτριες είναι οι αποτιμήσεις της Ευρώπης. Διορθωτικά κινείται ο δείκτης των αναδυόμενων αγορών, με τη στάθμιση να είναι ασθενώς αρνητική. Χρηματιστηριακές πιέσεις ασκούνται σε Ασία και Λατινική Αμερική. Η σταδιακή απόσυρση της στήριξης των Κεντρικών Τραπεζών και η διατήρηση του αυξημένου πληθωρισμού συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά την προοπτική των κρατικών ομολόγων υψηλής φερεγγυότητας. 

Ουδέτερη παραμένει η στάθμιση για τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης, καθώς τα βελτιωμένα εταιρικά μεγέθη αντισταθμίζονται από το χαμηλό προσδοκώμενο επιτοκιακό έσοδο. Τα εταιρικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων παραμένουν σε ανοδική τάση, παρά την πρόσφατη ενίσχυση της μεταβλητότητας και την εκτίμηση ότι το επόμενο έτος θα αυξηθεί το ποσοστό αθέτησης υποχρεώσεων. Επιφυλακτική είναι η στάθμιση για τα ομόλογα των αναδυομένων αγορών, λόγω ανόδου του δολαρίου και της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στην Κίνα. 

Το περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, τα παραμένοντα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας συνεχίζουν να ευνοούν τις τοποθετήσεις σε εμπορεύματα. Η ισχυρή ζήτηση σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν ανοδικά την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Μεσοπρόθεσμα η προοπτική της τιμής του πετρελαίου είναι ελαφρώς καθοδική λόγω της εκτιμώμενης αύξησης της προσφοράς. Αρνητική είναι η προοπτική για την τιμή του χρυσού. Θετική είναι η στάθμιση για τις τιμές των βασικών μετάλλων, καθώς διατηρούνται οι συνθήκες υπερβάλλουσας ζήτησης, ωστόσο -βραχυπρόθεσμα- η επιβράδυνση της δυναμικής της οικονομίας της Κίνας επηρεάζει αρνητικά και αυτές τις αποτιμήσεις. 

Οι στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου (μέσω των Hedge Funds) αναμένεται να προσφέρουν διαφοροποίηση τους επόμενους μήνες, κυρίως λόγω της εκτιμώμενης αύξησης της μεταβλητότητας των αγορών. Ελαφρώς θετική είναι η στάθμιση στην ρευστότητα, καθώς η σταδιακή απόσυρση της νομισματικής στήριξης από τις κεντρικές τράπεζες μπορεί να επιφέρει επιπλέον αύξηση της μεταβλητότητας. Αρνητικός παράγοντας για τη διακράτηση ρευστότητας από τους επενδυτές, παραμένει το πολύ χαμηλό επίπεδο βραχυπρόθεσμων επιτοκίων. 

Επίσης παραμένει αδύναμη βραχυπρόθεσμα η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου. Μεσοπρόθεσμα, εφόσον το επενδυτικό κλίμα είναι ευνοϊκό και η νομισματική επέκταση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σταδιακά χαμηλότερη, η ισοτιμία μπορεί να κινηθεί προς την περιοχή του $1,2000 (μέσος όρος 200 ημερών) έως $1,2300. Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλακτικότητας για ανάληψη κινδύνου, η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου θα μπορούσε να κινηθεί προς την περιοχή του $1,1500.

Διάβασε ακόμα:

Υπεύθυνες Επενδύσεις

Επενδύσεις σε μερίσματα

Μηνιαίες ή ετήσιες επενδύσεις; Ποιες είναι πιο κερδοφόρες;